Vedtægter

Senest opdateret d. 20/8-2016.

§1.

Foreningen er født d. 14. Juni 2003. Foreningens navn er ”De store kanoners klub a/b anno 2003 (a/b = alle brødre). Formålet med klubben er et stærkt engagement i Vejstrup sogn og at styrke broderskabet.

§2.

15 brødre har startet klubben og optagelseskrav til nye medlemmer er, at personen er søn af et medlem i inderkredsen og er fyldt 18 år. Medlemmer kan ”kun” optages ved en generalforsamling med flertallets velsignelse.

§3.

Generalforsamlingen der har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender, indkaldes med 30 dages varsel og er beslutningsdygtig uanset de mødte medlemmers antal. Til forandring af vedtægterne, kræves skriftligt forslag mindst 14 dage før generalforsamlingen, så vil kanonkongen vurderer situationen. Over halvdelen af fremmødte skal da stemme for. Til opløsning af broderskabet kræves at Alle medlemmer stemmer for. Dette regnes ikke som muligt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være kanonkongen i hende 14 dage før dennes afholdelse.

Ordinær generalforsamling afholdes årligt, første fredag i juni måned.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel, eller når mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsender begæring herom til kanonkongen.

§4.

Regnskabsåret går fra 01-06 til 01-06. Kasseren skal sikre sig at et revideret årsregnskab altid ligger klar til godkendelse til ordinær generalforsamling.

§5.

På den ordinære generalforsamling, der ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, aflægges beretning for det forløbne år af kanonkongen, hvorefter kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Derefter foretages valg af bestyrelse. Der vælges 5 bestyrelsesmedlem og to snigskytter. Derefter konstituerer bestyrelsen sig. Alle brødre kan deltage.

§6.

Bestyrelsesmøde afholdes efter behov. Bestyrelsen er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal. Bestyrelsen er bemyndiget til at ordne alt fornødent, hvor vedtægterne intet foreskriver, men under ansvar for generalforsamlingen. Til ethvert bestyrelsesmøde fremlægger kanonkongen en dagsorden. Referat af bestyrelsesmøde skal føres til protokol og godkendes på næstfølgende bestyrelsesmøde.

§7.

Eventuelle forslag eller klager må indgives skriftligt til kanonkongen, der forelægger dem bestyrelsen (ikke sikkert det tages op).

§8.

Alle foreningens medlemmer hæfter for foreningen og er medansvarlige når gælden (max. Kassebeholdnigen) fremkommer som følge af generalbeslutningen. Medlemmerne er solidarisk forpligtet og hæfter for bestyrelsens dispositioner ”altid”.

§9.

Foreningen forpligter sig til en julefrokost 3. week-end i november hvert år, samt en Nytårskur, den anden søndag i januar. Generalforsamlingen fastlægges til den første fredag i juni. Evt. afbud eller udeblivelse uden skriftlig henvendelse til kanonkongen koster en hel flaske brændevin, eller evt. 15 ”kyllinger”.

§10.

Kontingent opkræves med 1.200 kr. pr. 1 april. Efter 8 dages restance betales 100 kr. i bøde pr. uge der indbetales for sent.
Medlemmet skal oplyse for- og efternavn på kontoindbetalingerne.

§11.

Udmeldelse skal ske skriftligt 2 år før udtrædelse til daværende kanonkonge.

Således vedtaget 8. November 2003. Ændret d. 11-06 2004.

Kontigent skal indbetales til Spar Nord:

REG: 9370
KONTO NR: 4561061853